ประชุมประชาคมระดับตำบล  
 

เทศบาลตำบลคอนสาร ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลตามสัดส่วนระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) และการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลคอนสาร ในวันอังคารที่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสวนพลูเทศบาลตำบลคอนสาร โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมลนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 11.36 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย