ศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ ทต.คอนสาร  

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2559
 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 219 
 
รายงานการประชุม 14 ธันวาคม 2561 [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ ๑ [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
 
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลตัวชี้วัด [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 550